bigtheme
آیا کسی هست که از این تصویر
فوریه19

آیا کسی هست که از این تصویر

آیا کسی هست که از این تصویر دردش نگیرد؟ چرا باید هموطنان عزیز ما پير و جوون در پایاب بزرگترین رودخانه کشور -کارون- در گرماى ٥٠ درجه اینگونه درجستجوی خريد آب باشند؟ #خشکسالی_مدیریتی JACOB@weed_lash

ادامه مطلب
آیا کسی هست که از این تصویر
فوریه07

آیا کسی هست که از این تصویر

آیا کسی هست که از این تصویر دردش نگیرد؟ چرا باید هموطنان عزیز ما پير و جوون در پایاب بزرگترین رودخانه کشور -کارون- در گرماى ٥٠ درجه اینگونه درجستجوی خريد آب باشند؟nn#خشکسالی_مدیریتیnnJACOBn@weed_lash

ادامه مطلب